Archief Henri Hubert van Kol

Correspondentie. Alfabetisch geordend op naam van de correspondent en in enkele gevallen van de organisatie. 1873-1924 en z.j. 22 mappen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
R.
S.
T.
U-V.
W.
Onleesbaar.
Kopieboek van H.H. van Kol in het handschrift van Nellie van Kol . 1884-1887. 1 deel

N.B. Bevat zowel uitgaande brieven als artikelen; zie ook inv.nrs. 48-50.

Fotokopieën van uitgaande brieven uit het kopieboek. 1884-1887. 22 mappen
Index op kopieboek. A-W.
Adressen, advertenties en codetelegrammen.
A.
B.
C.
D.
De-Du.
E.
F.
G.
H-J.
K.
L.
M.
N.
O.
P-Q.
R.
S.
T.
V.
W.
Diploma's, lidmaatschapsbewijzen van niet socialistische verenigingen, benoemingen, visitekaartjes en andere persoonlijke papieren. 1870-1925. 2 mappen
Index en fotokopieën van artikelen van H.H. van Kol uit kopieboek, genummerd 300-493. 1884-1887. 3 mappen
300-366.
367-407.
408-493.
Overige artikelen van H.H. van Kol . 1895 en z.j. 2 mappen
Manuscript en typoscript van klein deel van H.H. van Kol 's herinneringen. Z.j. 1 map
Typoscript van een artikel van H.H. van Kol . Z.j. 1 map
(Concept)-redevoeringen van H.H. van Kol en aantekeningen daarvoor. 1897-1908. 1 map
Stukken betreffende de Socialistische Internationale (SI). 1867-1919. 3 mappen
Internationale Socialistische congressen. 1867-1916.
Internationaal Socialistisch Congres te Stockholm. 1917.
Internationale Conferenties in Stockholm, Lausanne en Bern. 1918-1919.
Stukken betreffende het Internationaal Socialistisch Bureau (ISB). Bevat ook internationale correspondentie. 1914-1919,1924. 2 mappen
Stukken betreffende de Sociaal Democratische Arbeiderspartij ( SDAP ). 1909-1912,1919-1921. 2 mappen
Programcommissie van de SDAP . 1909-1912.
SDAP -Commissie voor een koloniaal Program. 1919-1921.
Lidmaatschapsbewijzen van socialistische organisaties. 1871-1914. 1 map
Stukken betreffende de Interparlementaire Unie . Bevat ook correspondentie. 1919-1926. 1 map
Stukken betreffende het Comité Nieuw Indië. 1921. 1 map
Stukken betreffende de herdenking van H.H. van Kol 's 50-jarig lidmaatschap van de Socialistische Internationale . 1921. 1 pak en 1 deel
Ingekomen brieven en artikelen. Met een lijst van de ingekomen brieven.
Gedenkboek 1871-1921, aangeboden door het partijbestuur van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij ( SDAP ) naar aanleiding van dit jubileum. (deel)
Correspondentie inzake de kwestie Atjeh. 1897. 1 map
Stukken betreffende Jong Turkije. 1899. 1 map
Stukken betreffende Tripolis. 1910. 1 map
Correspondentie betreffende de Europese Statenbond. 1914. 1 map
Stukken betreffende België in de Eerste Wereldoorlog. 1914,1918. 3 mappen
Ingekomen brieven en memoranda. 1914.
Paspoorten, visa en andere doorgangsbewijzen van Duitse en Nederlandse autoriteiten inzake H.H. van Kol 's reis naar Belgisch (bezet) gebied. 1914.
Aantekeningen van een reis naar België. 1918.
Ingekomen brieven met dankbetuigingen voor H.H. van Kol 's gelukwensen aan leden van de Britse Labourregering. 1924. 1 map
Stukken betreffende de werkstaking in Rijssen. 1904-1907. 1 map
Stukken betreffende de werkloosheidsbestrijding. 1908. 1 map
Enquête opgesteld door H.H. van Kol , met persoonlijke vragen over afkomst, achtergrond, beroep en socialistisch aktivisme. Ingevuld door Edouard Anseele , Edmond van Beveren , Ferdinand Domela Nieuwenhuis en César De Paepe . Handschrift. Z.j. 1 map
Stukken betreffende een reis naar West-Indië. 1902-1903. 1 map
Opgeplakte artikelen en knipsels over diverse onderwerpen, met aantekeningen en conceptartikelen, deels ten bate van H.H. van Kol 's parlementaire werkzaamheden. In volgorde van de door H.H. van Kol gehanteerde Romeinse nummering I-XXI. 1864-1926 en z.j. 167 mappen en 4 dozen
I: Binnenlandse Zaken. 1898-1925.
Algemene beschouwingen van de Tweede Kamer. 1898-1920.
1898-1905.
1902-1911.
1906-1909.
1912-1916.
1913-1920.
1917.
Kiesstrijd. 1905-1912.
Algemeen Kiesrecht. 1900-1919.
1900-1913.
1914-1916.
1916-1919.
Kamerwerkzaamheden. 1911-1912.
Begrotingsstukken. 1906-1913,1917-1920.
1906-1913.
1917-1920.
Koningshuis. c. 1900-1906.
Programma's van politieke partijen. 1901-1917.
Eerste kamer en grondwetsherzieningen. 1920-1925. (doos)
Financien. 1896-1921.
Diverse overige onderwerpen. 1914-1925.
II: Eigen optreden in Eerste en Tweede Kamer. (1876-)1901-1925 en z.j.
Eigen artikelen, geschreven in hoedanigheid van kamerlid. 1909-1925 en z.j.
Knipsels betreffende de parlementarier H.H. van Kol . 1902-1924.
Dokumentatie over eigen publieke optreden. (1876)-1921-1923.
Dokumentatie over eigen publieke optreden bij koloniale onderwerpen. 1901-1906 en z.j.
Motto's. Z.j.
III: Buitenlandse zaken. 1896-1925 en z.j.
Stukken betreffende diverse buitenlandse onderwerpen. 1900-1910,1917-1925.
1900-1910.
1917-1921.
1919-1925.
Stukken betreffende de zaak Armenië-Turkije. 1896-1901.
Stukken betreffende Vredesconferenties. 1899-1914 ; Oorlogsrecht. Z.j. ; Arbitrage. Z.j.
Neutraliteit. 1914-1915.
Belgische arbeiders in Nederland. 1916 en z.j.
IV: Justitie. 1886-1898,1917 en z.j.
Rijksopvoedingsgestichten (o.a. `De Kruisberg'). 1886-1898 en z.j.
Diversen. 1917 en z.j.
V 1: Volksgezondheid. 1900-1924.
V 2: Coöperaties (en socialisme). 1909 en z.j.
V 3: Kinderbescherming; V 4: Lot der vrouwen. 1925 en z.j.
V 5: Woningwet. 1899-1918.
V 6: Economische toestanden in Nederland. 1899-1925 en z.j.
V 7: Alcoholisme. 1902-1923.
V 8: Ziekteverzekering. 1904-1918.
V 8: Staatspensioen en sociale verzekering. 1909-1924.
V 9: Ongevallenwet. 1909-1923.
V 10: Crisis; Werkloosheid. 1907-1916 en z.j.
V 11: Arbeidswetten. 1897-1917.
Arbeidswetten in het algemeen. 1905-1917.
Arbeidswetten; steenhouwers, fosfor- en loodvergiftiging. 1897-1913 en z.j.
Arbeidswetten van de ministers Kuyper en Lely ; 8 urendag; leerlingwezen; huisarbeid. 1900-1905.
V 12: Armwezen. Z.j. V 13: Vakopleiding. Z.j. V 14: Mijnreglement; zeevaart; Veiligheidswetten. Z.j.
V 15: Duurte. 1916.
VII: Monopolies; belastingen.
IX: Verkiezingen Enschede. 1897.

N.B. Van Kol was lijsttrekker voor de SDAP .

X: Arbeid.
X 1: Agrarische kwestie. X 2: Mijnen.
XVII: Socialistische gemeentepolitiek; Provinciale Staten.
XVIII: Politieke partijen en stromingen in Nederland . Z.j.
Socialisme. (dozen)
Politieke partijen in Nederland .
Liberalen.
Anti-Revolutionairen.
Katholieke partijen.
Sociaal-Democraten.
Middenstand.
Staatsmacht, staatsrecht, parlement.
XIX: Vakbeweging. Onder meer werkstaking te Rijssen in 1906. (doos)
XX: Internationale Socialistische Congressen en Conferenties; internationale socialistische organisaties; oorlog en vrede; sociale stromingen in afzonderlijke landen; dictatuur van het proletariaat; internationale sociologische congressen. 1864-1926.
Internationale Socialistische Congressen en Conferenties. 1864,1893,1896,1990,1904,1907,1910,1912,1914-1915,1917-1923.
Londen. 1864.
Zürich. 1993. Londen. 1896.
Parijs. 1900. Amsterdam. 1904.
Amsterdam. 1904.
Stuttgart. 1907.
Kopenhagen. 1910.
Basel. 1912.
1914-1915.
Kopenhagen. 1915.
Stockholm. 1917.
Bern. 1918.
Lausanne en Luzerne. 1918-1919.
Bern. 1919.
Amsterdam. 1919. Luzern. 1919.
Genève. 1920.
Wenen. 1921. Hamburg. 1923.
Internationaal Socialistisch Bureau (ISB). 1900-1918.
Comité Exécutif Internationale Socialiste Ouvrière. 1921.
Internationale Socialistische organisaties. 1922-1926.
Vredescongres Den Haag december 1922 , bijeengeroepen door het Internationaal Verbond van Vakbewegingen ( IVV ). 1922-1923. Overige vredescongressen. 1924.
Socialistische Internationale . 1922-1926.
Internationaal Arbeidsbureau. 1921-1924.
XX: Oorlog en vrede. 1908-1926.
Duitsland en de oorlog. 1914-1918.
Economische gevolgen van de oorlog. 1916-1923.
Oorlog in het algemeen. 1908-1918,1925.
Vrijhandel. 1917-1923.
Ontwapening. 1917-1926.
Vrede . 1917-1918.
Vredesbemiddelingspogingen. 1914-1919.
Nationale kwestie. 1917-1921.
Europese Statenbond. 1917-1923.
Volkenbond . 1919-1926.
Koloniale schandalen. 1923-1925.
Interparlementaire Unie . 1919-1926.
XX: Landendossiers. Vooral sociale bewegingen. 1892-1926.
Albanië. 1913.
Noord-Amerika: Verenigde Staten , Canada en Mexico.
Zuid Amerika.
Andorra. 1926.
Australië. 1921.
Balkan.
België. 1911-1926.
Bulgarije.
China. 1921-1923.
Armenië. 1918-1921.
Joden. 1918-1921.
Denemarken.
Duitsland. 1892-1926.
Egypte.
Elzas. 1917.
Engeland en Ierland. 1907-1925.
Finland. 1913-1921.
Frankrijk. 1900-1926.
Griekenland.
Hongarije. 1921 en z.j.
India. 1925.
Italië.
Japan. Luxemburg . Monaco. Montenegro.
Nederland .
1921-1924.
SDAP -Congressen. 1892-1922.
Nederlandsche Anti-Oorlogsraad. 1917-1918.
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede . 1920.
Noorwegen. Oostenrijk.
Perzië. Polen.
Portugal. Roemenië.
Rusland (met Baltische staten en Oekraïne). 1918-1923. (doos)
San Marino. Servië.
Spanje. 1916-1925.
Tsjechoslowakije.
Turkije. 1918-1922.
Zweden.
Zwitserland.
Dictatuur van het proletariaat. 1919-1921.
Internationale Sociologische Congressen. 1921,1923.
Overige onderwerpen.
XXI: Spiritisme, astrologie, theosofie, godsdiensten, occultisme, swastica, bijenteelt. 1917-1926.
Opgeplakte artikelen en knipsels, voorzien van van Kol 's aantekeningen betreffende het kolonialisme. In volgorde van de door H.H. van Kol toegekende codering K (=Kolonialisme). 1861-1925 en z.j. 20 mappen en 2 dozen
K1: Reorganisatie van het bestuur in Nederlandsch Indië. 1901-1925. (doos)
K2: Kolonialia. 1888-1905 en z.j.
K3: Koloniaal Program van de SDAP . 1922.
Personen, betrokken bij koloniale politiek.
Diverse knipsels over kolonialisme.
K4: Belastingen in Nederlandsch Indië. 1923-1924.
K8: Defensie van Nederlandsch Indië. 1907-1921.
K9: Geschiedenis van Nederlandsch Indië. 1861-1924. (doos)
K10: koloniale politiek van andere landen. 1898-1923 en z.j.
België en de Congo. 1905-1907.
Duitsland. 1898-1912
Japan, Philippijnen, Korea en Hawaii. 1921-1923.
Portugal en Spanje.
Verenigde Staten . (betr. Cuba en de Philippijnen.
Rusland.
Italië. (Eritrea). 1910.
Denemarken.
Tripolis.
Haïti.
Liberia.
Venezuela.
Aantekeningen betreffende reizen in het algemeen en van door H.H. van Kol gemaakte reizen in het bijzonder. Met dokumentatie. 1909-1910 en z.j. 1 map
Artikelen betreffende H.H. van Kol . 1926,1932. 1 map
Artikelen naar aanleiding van de dood van H.H. van Kol . 1925. 1 map
Recensies en kritieken op door H.H. van Kol geschreven artikelen en boeken. 1903-1923. 2 mappen
Biografische gegevens van binnen- en buitenlandse socialisten. Vooral knipsels. 1924-1926. 1 map
Kopieboek van Nellie van Kol-Porrey , met kopieën van door haar geschreven uitgaande brieven. 1883-1904. 1 deel
Poëzie-album van Nellie van Kol , met o.a. bijdragen van César De Paepe , Ferdinand Domela Nieuwenhuis , Paul Lafargue , Laura Lafargue , Pierre en Sophie Kropotkin , Elisée Reclus , Karl Kautsky , Friedrich Engels en Vera Zasulič in 1886; Wilhelm Liebknecht en Victor Adler in 1893 . 1884-1899. 1 deel
Artikel in De Hollandsche Revue over Nellie van Kol 's opvattingen over kinderopvoeding. 1900. 1 map
Dokumentatie betreffende de kinderen van Henri van Kol , Ferdi en Lidi van Kol . Z.j. 1 map
Brief van Madame M. Markovitch aan Urbain Johier (?). Met knipsels over Abdul Hamid . 1909. 1 map
Manuscript van een causerie van een onbekende auteur over het Neo-Malthusianisme. Z.j. 1 stuk
Divers drukwerk. Waarschijnlijk niet afkomstig van H.H. van Kol . Diverse jaren en Z.j. 1 map
Besprekingen in diverse bladen van de publicatie van H. van Kol (Rienzi) over ‘Christendom en Socialisme’. 1882-1883 en z.j. 1 map
Artikelen van en over H. van Kol (Rienzi) in diverse bladen. Met oude ‘inventarislijst’. 1882-1894. 1 map
'Reisbrieven' en andere artikelen van H. van Kol in De Locomotief . 1911-1912, 1918. 2 mappen
Diverse officiële verklaringen die ten doel hebben het reizen van H. van Kol door gebieden die in oorlog of in staat van beleg verkeren, mogelijk te maken. 1918-1924. 1 map
Briefkaart d.d. 7 maart 1924 van W.H. Vliegen aan H. van Kol vanuit Cannes. 1924. 1 stuk
Brief d.d. 24 augustus 1925 van J.J.L. ten Kate Jr. aan de echtgenote van H. van Kol bij diens overlijden. 1925. 1 stuk
Levensbericht van H.H. van Kol door J.E. Stokvis alsmede een brief van Stokvis aan mevrouw Schaank betreffende de in dit levensbericht vermelde doodsoorzaak van Van Kol. 1932. 1 omslag
Varia. 1917, 1924 en z.j. 1 omslag
Bidprentjes ter herinnering aan Joannes van Coll (overleden 20 september 1808), diens huisvrouw Henrica Slegers (overleden 26 januari 1848), Mattheus van Coll (overleden 2 oktober 1851), diens huisvrouw Anna Maria Sengers (overleden 28 augustus 1830) en Henricus Cornelius Hubertus van Kol (overleden 5 september 1910). Met toelichting, alsmede een briefje van 'bébé' aan Lili en getypte teksten over Lilli. Z.j. 1 omslag
Diverse kranten- en tijdschriftartikelen over Henri van Kol en familieleden en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 1909, 1915, 1924-1925, 1983, 1987, 1997, 1999-2000 en z.j. 1 map
Kwitantie betreffende de ontvangst door Van Kol van zijn pensioen over het derde kwartaal van 1912. [1912] 1 stuk
Brief d.d. 26 februari 1925 van Van Kol aan zijn zoon Ferdinand. 1925. 1 stuk
Brief d.d. 6 maart 1929 van H.J. Huges aan Van Kol betreffende de onderlinge verstandhouding in de familie Van Kol. 1929 1 stuk
Uittreksel d.d. 17 februari 1930 uit het geboortenregister van Cheribon, Nederlands Indië, betreffende de geboorte van Rienzi Ferdinand César Jean van Kol. 1930. 1 stuk
Brieven van T. Otawa aan Ferdinand van Kol. Met bijlagen. 1933-1934, 1938. 1 omslag
Kopie van een brief d.d. 19 juli 1933 van Ferdinand van Kol aan A.W. Wichers Hoeth, de auteur van 'NV Cultuur Maatschappij Kajoemaas 1883-1933', kopie van een interview met Wouter Snell uit het Limburgs Dagblad van 25 april 1987 en brieven d.d. 10 november 1987 en 18 januari en 27 mei 1988 van Marten Buschman aan Edi(e) van Kol. 1933, 1987-1988. 1 omslag
Brief d.d. 21 oktober 1951 van H. Bouman te Den Haag aan Ferdionand van Kol betreffende het inzien van de correspondentie met Kartini. Met recensies uit NRC Handelsblad van 10 januari 1997 en Trouw van 31 januari 1997 van de biografie van Kartini door Elisabeth Keesing. 1951, 1997. 1 omslag
Tekst van een gesproken portret van Henri van Kol, uitgesproken voor de VARA-radio op 20 februari 1952. 1952. 1 stuk
Rouwkaart bij het overlijden van Madame Veuve Joseph Usé, née Cilia Flemmings. 1954. 1 stuk

NB. Cilia Flemmings was de huishoudelijke hulp van de familie Van Kol tijdens hun verblijf in Aywaille.

Notitie van Edi(e) van Kol betreffende haar bezoek aan Aywaille samen met Marten Buschman en Wouter Snell. 2003. 1 stuk