Archief Pieter Jelles Troelstra

Inventaris archief-Troelstra (beknopt overzicht)

I. Inleiding

II. Inhoud
III. Gespecificeerd overzicht inhoud-archief
A. Manuscripten van Troelstra 1- 26
B. Manuscripten van anderen 27- 31
C. Correspondentie 32- 95
D. Voorstudies, aantekeningen, notities, excerpten van Troelstra 96-221
E. Aantekeningen en notities van anderen 222
F. Onderwerp-dossiers 223-839
G. Kranten en Krantenknipsels 840-947

H. Varia 948-950
Bijlagen [niet digitaal beschikbaar]
1. Algemeen systematisch overzicht manuscripten van Troelstra
2. Algemeen systematisch overzicht manuscripten van anderen
3. Algemeen systematisch overzicht aantekeningen van Troelstra
4. Correspondentie-index brieven van Troelstra
5. Correspondentie-index brieven aan Troelstra
6. Correspondentie-index brieven derden aan derden (gealf. naar afz.)
7. Correspondentie-index brieven derden aan derden (gealf. naar geadr.)
8. Onderwerp trefwoordenindex

Inleiding

Het archief Troelstra is als volgt ingedeeld:
A. Manuscripten van Troelstra mappen 1-26
B. Manuscripten van anderen mappen 27-31
C. Correspondentie mappen 32-95
D. Voorstudies, aantn. en notities e.d. van Troelstra mappen 96-221
E. Aantekeningen en notities van anderen mappen 222
F. Onderwerp-dossiers mappen 223-839
G. Kranten en kranten knipsels mappen 840-947
H. Varia mappen 948-950
Ad. A. De meeste manuscripten van Troelstra bevinden zich in de zogenaamde onderwerp-dossiers. (mappen 223-839). Enkele manuscripten die moeilijk in één dier onderwerp-dossiers waren op te nemen, zijn ondergebracht onder het hoofd 'manuscripten van Troelstra' (mappen 1-26). Deze laatste zijn chronologisch geordend. Te einde een algemeen overzicht te verkrijgen van alle in het archief-Troelstra aanwezige manuscripten zijn alle manuscripten van Troelstra een onderwerp-trefwoord gegeven en op grondslag hiervan alfabetisch in Bijlage 1 opgenomen.
Ad. B. Om dezelfde redenen als genoemd in Ad. A. is een algemeen overzicht van de 'manuscripten van anderen' gemaakt en zijn alle manuscripten van anderen een onderwerp-trefwoord gegeven en op die grondslag alfabetisch in Bijlage 2 opgenomen.
Ad. C. In navolging van de aan het Instituut gangbare procedure zijn minstens drie register op de in het archief-Troelstra aanwezige correspondentie gemaakt. Daaraan is echter toegevoegd een register op de geadresseerden met betrekking tot de correspondentie 'van derden aan derden'. Er zijn thans dus vier correspondentie-registers, t.w.:
Register (Bijlage 4) op uitgaande brieven van Troelstra (de geadresseerde gealfabetiseerd).
Register (Bijlage 5) op binnenkomende brieven bij Troelstra (de afzenders gealfabetiseerd).
Register (Bijlage 6) op uitgaande brieven van derden aan derden (de afzenders gealfabetiseerd).
Register (Bijlage 7) op binnenkomende brieven bij derden aan derden (de geadresseerde gealfabetiseerd).
In deze vier registers zijn alfabetisch opgenomen alle in het archief zich bevindende brieven, dus zowel de correspondentie in de mappen genoemd onder C (32-95) als onder F, de onderwerp-dossiers (223-839).
In de correspondentie-groep 'afzender Troelstra' zijn ook de copieën opgenomen, die anderen van brieven van Troelstra hebben gemaakt.

Als brieven van Troelstra zijn ook beschouwd brieven die in zijn opdracht door zijn secretarissen J. Winkler , H. Sandberg en H.B. Wiardi-Beckman zijn geschreven.
Ad. D. Voorzover mogelijk zijn alle door Troelstra gemaakte voorstudies, aantekeningen, notities, en 'excerpten en citaten' van een onderwerp-trefwoord voorzien. (zie ook bijlage 3). Voor de redenen zie: 'Onderwerp-trefwoorden-register'.
Ad. E. Daar de inhoud moeilijk te bepalen was of voor meerdere duiding vatbaar, is geen trefwoord gemaakt.

Ad. F. Elk onderwerp-dossier is samengesteld op de grondslag van de algemene indeling van het archief. Achtereenvolgens vindt men, voorzover aanwezig, in elk onderwerp-dossier dus het volgende soort materiaal:
manuscripten van Troelstra.
manuscripten van anderen.
correspondentie. De in deze onderwerp-dossiers aanwezige correspondentie is gemerkt met (a), (b) en (c). (a) duidt aan de van Troelstra afkomstige brieven, (b) de aan Troelstra gerichte brieven en (c) de correspondentie van 'derden aan derden'.

voorstudies, aantn. enz. Van Troelstra.
aantn. en notities van anderen.
kranten en krantenknipsels
Varia.
Ad. G. In deze rubriek zijn o.m. opgenomen alle artikelen, waarvan met vrij grote stelligheid mag worden aangenomen, dat zij door Troelstra zijn geschreven. Lang niet alle artikelen zijn echter ondertekend. Ofschoon zekerheid dus niet bestaat, werden de bewuste artikelen toch opgenomen, teneinde de gebruiker van deze inventaris opmerkzaam te maken op de eventuele mogelijkheid dat Troelstra de auteur van het betrokken artikel zou kunnen zijn. Voorzichtigheid blijve dus geboden. De rubriek 'artikelen van Troelstra' (map 840-858), geeft zeer waarschijnlijk geen volledig overzicht van de in het archief aanwezige door Troelstra geschreven artikelen. Het is niet uitgesloten, dat in de verschillende onderwerp-dossiers (en met name in de afdeling 'kranten en krantenknipsels') artikelen van Troelstra aanwezig zijn, die door ondergetekende niet als van Troelstra afkomstig zijnde, zijn herkend.
Opgenomen in dit archief zijn ook de artikelen die na Troelstra's overlijden over Troelstra zijn geschreven. Deze artikelen zijn zeer waarschijnlijk door H.B. Wiardi-Beckman bij Troelstra's archief gevoegd. Ten gerieve van de historicus of de belangstellende zijn deze artikelen niet uit het archief verwijderd. En dit te meer niet, daar 'überhaupt' soms moeilijk te bepalen valt, wat uit het archief Troelstra eventueel naar een 'archief H.B. Wiardi-Beckman' zou overgebracht moeten worden.
De artikelen van Troelstra zijn van een onderwerp-trefwoord voorzien. Zie hiervoor: 'Onderwerp-trefwoordenindex'.
De artikelen waarin Troelstra's redevoeringen (map 859-871), zijn debatten met anderen (map 872) of zijn interviews (map 873) zijn opgenomen, zijn van een trefwoord voorzien. Zie: 'Onderwerp-trefwoordenindex'.
Voor de artikelen van algemene aard over Troelstra (map 874) en voor de artikelen over Troelstra m.b.t. bijzondere onderwerpen (map 875-912) zie: Onderwerp-trefwoordenindex.
Voor de artikelen betreffende 'Diverse onderwerpen' (map 913-947), zie: Onderwerp-trefwoordenindex.

Onderwerp-trefwoordenregister.
Uit de indeling hierboven genoemd blijkt, dat het aantal onderwerp-dossiers 616 (op een totaal van 950 mappen) bedraagt. Deze 616 mappen hebben betrekking op 40 verschillende onderwerpen. Daar de overige 332 mappen niet systematisch opgebouwd waren, blijft het onderwerp, waarop het in deze mappen zich bevindende materiaal betrekking heeft, onbekend. Om in dit 'systematisch tekort' zoveel mogelijk op te heffen werden nu alle Manuscripten van Troelstra, de manuscripten van anderen, de door Troelstra gemaakte voorstudies, aantekeningen, notities, excerpten en citaten, alsmede alle kranten en krantenknipsels - dit alles voorzover niet aanwezig in de onderwerp-dossiers - van een trefwoord voorzien. Deze werden tezamen met de trefwoorden der onderwerp-dossiers en onder vermelding der vindplaatsen (mapnummers) in één onderwerp-trefwoordenindex opgenomen. Op deze wijze werd het mogelijk om snel te kunnen nagaan, in welke mappen zich het materiaal over één bepaald onderwerp bevindt. De correspondentie in de mappen 32-95 werd niet getrefwoord. Afgezien van de tijdrovende arbeid was een dergelijk werk vrijwel ondoenlijk, daar in één brief soms meerdere onderwerpen werden behandeld. Het aantal trefwoorden bedraagt thans 254. (zie bijlage 8).
B.A. Sijes
Oktober 1962

Concordans microfilms

In 2003 werd het archief van Pieter J. Troelstra in het kader van het Metamorfoze-project op microfilm gezet.

De microfilms zijn vrij toegankelijk. Voor het raadplegen van de microfilms moet bij het aanvragen het complete filmnummer vermeld worden: bijvoorbeeld de inv.nrs. 1-20 vindt men of filmnummer M51L-000501.

Inventarisnummer Filmnummer
001 - 020 M51L-000501
021 - 052 M51L-000502
053 - 064 M51L-000503
065 - 103 M51L-000504
104 - 141 M51L-000505
142 - 241 M51L-000506
242 - 268 M51L-000507
269 - 274 M51L-000508
275 - 280 M51L-000509
281 - 289 M51L-000510
290 - 304 M51L-000511
305 - 306 M51L-000512
307 - 313 M51L-000513
314 - 318 M51L-000514
319 - 321 M51L-000515
322 - 326 M51L-000516
327 - 329 M51L-000517
330 - 341 M51L-000518
342 - 358 M51L-000519
359 - 370 M51L-000520
371 - 376 M51L-000521
377 - 404 M51L-000522
405 - 428 M51L-000523
429 - 444 M51L-000524
445 - 458 M51L-000525
459 - 477 M51L-000526
478 - 526 M51L-000527
527 - 560 M51L-000528
561 - 595 M51L-000529
596 - 616 M51L-000530
617 - 643 M51L-000531
644 - 651 M51L-000532
652 - 689 M51L-000533
690 - 692 M51L-000534
693 - 701 M51L-000535
702 - 718 M51L-000536
719 - 726 M51L-000537
727 - 739 M51L-000538
740 - 743 M51L-000539
744 - 767 M51L-000540
768 - 796 M51L-000541
797 - 814 M51L-000542
815 - 848 M51L-000543
849 - 878 M51L-000544
879 - 890 M51L-000545
891 - 934 M51L-000546
935 - 949 M51L-000547
949 varia M51L-000548
949 - 950 M51L-000549
950 - 952 M51L-000550
953 - 971 M51L-000551